ВИДОВЕ ТЪРСЕНИЯ
Търсене през речник
БАЗОВО ТЪРСЕНЕ
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи свързани с логически (булеви )оператори И, ИЛИ, НЕ
Търсене през речник
ТЪРСЕНЕ ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция.
Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.
Сложно търсене
СЛОЖНО ТЪРСЕНЕ
Имате възможност сами да конструирате запитване като използвате логическите оператори И, ИЛИ, НЕ; да комбинирате с търсене през речник; да редактирате предишни запитвания; да търсите свободно по точна дума(и) или начална част от дума(и).
Опростено търсене
ОПРОСТЕНО ТЪРСЕНЕ
Опростено търсене по дума или начална част от дума в целия каталог или в отделни полета.
Напр: Автор, Заглавие, Издателство, Ключови думи и др.
Б И Б Л И О Т Е К А
Съдържание на базите данни
ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ КНИГИ – съдържа информация за книги и некнижни носители, постъпили в Регионална библиотека Н. Й. Вапцаров от 2000 г. до сега и частично за периода преди 1999 г.


КРАЕЗНАНИЕ - съдържа библиографско описание на статии от местния и централен периодичен печат и части от книги и сборници, отнасящи се за Кърджали и Кърджалийска област. Библиографските описания от 2007 г. до сега са представени пълно, а описанията от по-старите години се допълват периодично.
Прима-Софт ООДЗa iLibraryКонтактиFAQCopyrightСофтЛиб ООД